Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Filozofia Życia - Anna Ciesielska - przecena

Stara cena:45.50
Cena:25.00
Mała ilość na stanie
Do koszyka

Książki posiadają uszkodzenia okładek powstałe w czasie transportu - zagięcia, otarcia, obtłuczone ranty lub narożniki.

Zdjęcia przykładowych defektów znajdują się w galerii.

Sprzedawany towar jest przeceniony i nie podlega reklamacji.

„Filozofia Życia jest kon­ty­nu­acją Filozofii Zdro­wia. Omawiam w niej dokład­nie więk­szość cho­rób, uświa­da­mia­jąc jed­no­cze­śnie ich przy­czyny. Podaję przy­kłady zale­ceń, dając moż­li­wość samo­dziel­nej pracy w roz­wią­zy­wa­niu naszych zdro­wot­nych pro­ble­mów. Książka jest nie­zbęd­nym pod­ręcz­ni­kiem dla wszyst­kich chcą­cych zgłę­biać taj­niki kuchni Pięciu Przemian, jak rów­nież życia według Pięciu Przemian, co w kon­se­kwen­cji da rów­no­wagę ener­ge­tyczną i tak upra­gnione zdro­wie. Doświadczając tej wie­dzy dys­cy­pli­nu­jemy rów­nież nasze emo­cje – sta­jemy się ufni, życz­liwi i bar­dziej wyro­zu­miali dla ota­cza­ją­cego nas świata. Kuchnia PP łago­dzi obyczaje.

Problemem współ­cze­snego lecz­nic­twa jest usu­wa­nie skut­ków, a nie przy­czyn cho­rób. Naszym zada­niem zaś jest praca u pod­staw – szu­ka­nie przy­czyn w złych nawy­kach żywie­nio­wych oraz nad­mier­nej emocjonalności.

Niech ta książka będzie dla Ciebie, Drogi Czytelniku, wspar­ciem w odszy­fro­wy­wa­niu zna­ków, które daje Twoje ciało."

Anna Ciesielska - autorka

Uwaga:
Zamówienia hurtowe i dla księgarń przyjmowane są pod numerem telefonu 606608036

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook