Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Filozofia Zdrowia - Anna Ciesielska

Stara cena:39.50
Cena:31.50
Do koszyka

Kwaśne, surowe, zimne…

"Właściwe odży­wia­nie jest pasją mojego życia. Dociekliwość i chęć pozna­nia prawdy o wpły­wie żywie­nia na zdro­wie czło­wieka zaowo­co­wały odkry­ciem przeze mnie medy­cyny chińskiej.

Poznałam zasady i prawa, na jakich ta ogromna wie­dza jest oparta. Stosując je pomo­głam jed­no­cze­śnie sobie i swoim naj­bliż­szym. Efekty prze­szły naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Zrozumiałam, że na stan naszego zdro­wia mają wpływ nie wita­miny i sole mine­ralne, ale natura poży­wie­nia (ener­gia). Nadmiar poży­wie­nia wychła­dza­ją­cego (kwa­śne, surowe, zimne) jest główną przy­czyną naszych chorób.

Swoją wie­dzę zaczę­łam prze­ka­zy­wać na kur­sach, szko­le­niach i konsul­ta­cjach. Przewinęły się przez nie osoby cho­ru­jące na aler­gie, AZS, cukrzycę, astmę, cho­roby krą­że­niowe i wiele innych. Skuteczność moich zale­ceń w przy­padku tych scho­rzeń oka­zała się zdumiewająca.

Chcę, aby mądrość współ­cze­snej medy­cyny połą­czyć z wła­ściwą pro­fi­lak­tyką i mądro­ścią w żywie­niu opartą na sza­cunku do praw Natury. Jednocześnie pra­gnę, aby ludzie uwie­rzyli, że można decy­do­wać o wła­snym zdro­wiu i dobrym samo­po­czu­ciu. Ta książka może w tym pomóc."

Anna Ciesielska - autorka

Uwaga:
zamówienia hurtowe i dla księgarń przyjmowane są pod numerem telefonu 606608036

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook