Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Lukrecja (50g)

Cena:6.00
Do koszyka

 (glycyrrhizae radix)

Gramatura: 50g

Kraj pochodzenia: Polska

Lukrecja działa wykrztuśnie i wspomaga pracę żołądka, wątroby oraz nerek. Współcześnie stwierdzono, że działa przeciwnowotworowo, przeciwwrzodowo i przeciwzapalnie. Przypominam, że my lukrecji używamy w układzie zrównoważonym, a więc nie ma możliwości, abyśmy ją przedawkowali.

Smak wg Pięciu Przemian: słodki

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook