Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Pieprz cayenne (50g)

Cena:4.00
Do koszyka

(Capsicum)

Gramatura:  50g

Kraj pocho­dze­nia:  Hiszpania

Pieprz cay­enne jest wytwa­rzany z suszonych nasion i strą­ków róż­nych rodza­jów papryki chili. Nazwa wywodzi się rejonu pocho­dze­nia — regionu Cayenne w Gujanie Francuskiej.

Papryka pocho­dzi z Ameryki Południowej. Przywieziona do Europy w cza­sach Krzysztofa Kolumba, począt­kowo znana głów­nie na Półwyspie Iberyjskim, następ­nie zdo­by­wała popu­lar­ność w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Stamtąd dotarła do Węgier, gdzie jej sława roz­wi­nęła skrzy­dła, a papryka stała się pod­stawą tam­tej­szej kuchni. Jednocześnie papryka zdo­by­wała popu­lar­ność zarówno w Starym, jak i Nowym Świecie.

Ciekawostką jest fakt, że aż do lat 20tych XX wieku euro­pej­skie papryki były ostre. Dopiero węgier­skim plan­ta­to­rom udało się wyho­do­wać słod­kie odmiany. Dziś, pod róż­nymi odmia­nami, znana jest na całym świe­cie i jest pod­stawą więk­szo­ści kuchni. Ogromną popu­lar­no­ścią cie­szą się jej ostre odmiany, z okrut­nie pikantną Carolina Reaper na czele.

Przyprawa ta bar­dzo pozy­tyw­nie wpływa na nasze zdro­wie i samo­po­czu­cie. Ma właściwości przeciwbólowe. Wspomaga pro­cesy tra­wie­nia, obniża poziom cho­le­ste­rolu, wzmac­nia odpor­ność, zawiera dużo wita­miny C, która nie ginie pod­czas goto­wa­nia. Posiada także wita­miny z grupy A, B, E i beta-karoten. Zawiera wiele prze­ciw­u­tle­nia­czy. Jest boga­tym źró­dłem magnezu, wap­nia, potasu i  żelaza przez co popra­wia kon­dy­cję układu ner­wo­wego, kost­nego, a także ma dobro­czynny wpływ na naczy­nia krwio­no­śne, chro­niąc przed ich przed­wcze­snym zwapnieniem. Wspo­ma­ga­ odchu­dza­nie.

Cayenne jest jedną z ostrzej­szych papryk. W kuchni papryka jest nie­za­stą­pioną przy­prawą, ide­alną do wsze­la­kich mięs, gula­szy, ryb, sosów, zup. Pasuje także do potraw z ryżu i owo­ców morza.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook